Return to Dictionary Page »Vestibul/o

Definition: vestibule

Example: vestibuloplasty

Body System: NervousAlternative Notations

vestibul-

vestibulo-

vestibul(o)-

Flashcard Decks »

AMP version of this page.